XI. ročník Sborových hudebních dílen Místek

V pořadí XI. ročník SHD Místek se uskuteční ve dnech 28. – 30. 6. 2019. Jeho účastníky budou místecký chrámový sbor CANTORES DOMINI, Pěvecký sbor ONDRÁŠ z Nového Jičína, přihlášena je i řada dalších jednotlivců ze sborů z Frýdku, Ostravy, Brušperka, Píště apod. Zpěváky doprovodí MUSICA TEMPLI ORCHESTRA. Vedení dílen se letos ujme Lukáš Kozubík, sbormistr opery Státního divadla Košice, který si s sebou přiveze i čtveřici sólistů.

Pro letošní rok byly ke společnému nácviku a provedení vybrány dvě rozsáhlé vokálně-instrumentální skladby z období klasicismu, a to Missa brevis in C slovenského skladatele Františka Xavera Zomba a slavnostní Te Deum č. 2 Josepha Haydna.

Obě tato díla budou provedena během slavnostní poutní mše v kostele sv. Jana a Pavla v Místku v neděli 30. 6. 2019 v 10:00 a následně koncertně pro širokou veřejnost tentýž den ve stejném kostele v 16 hod. Na koncertě se rovněž samostatně představí sólisté – členové Státního divadla Košice.

Dovolte nám oba dva skladatele, jejichž dílo bude náplní letošního ročníku SHD Místek, blíže představit.

 

František Xaver Zomb (*9. 11. 1779, †20. 12. 1823) byl slovenský skladatel a hudební pedagog; v letech 1819–1823 ředitel kůru v dómu sv. Alžběty v Košicích.

Hudební život Košic, se na přelomu 18. a 19. stol. neoddělitelně pojí se jménem košického rodáka, skladatele, pedagoga, výkonného hudebníka, publicisty a organizátora – Františka Xavera Zomba, od jehož narození uplyne letos 240 let. F. X. Zomb patří k těm regionálním skladatelům, jejichž umělecký odkaz zapadl neprávem do zapomenutí a je naším úkolem umělecky hodnotné dílo tohoto skladatele opět zpřístupnit dnešnímu posluchači.

Po několik generací přecházelo v široce rozvětveném rodě Zombů hudební nadání z pokolení na pokolení, přičemž právě u F. X. Zomba se projevilo nejvýrazněji. V zombovské genealogii jsou hudebně známí i jeho otec, dědeček a dva bratři – Jozef a Ján. První vědomosti o hudbě získal F. X. Zomb už v podnětném rodinném prostředí, které orientovalo na skladatelskou dráhu i jeho mladšího bratra Jozefa. Jako student gymnázia navštěvoval F. XZomb košickou Hudební školu. V době studia zastával též jako altista honorované místo chrámového zpěváka v dómu sv. Alžběty. Předpokládáme, že k těmto letem se váží i jeho skladatelské prvotiny, přestože Zombovu kompoziční činnost máme poprvé doloženu až v roce 1806. K nejméně známým etapám jeho života patří zatím období let 1796–1811, kdy působil jako výkonný umělec a hudební pedagog, pravděpodobně ve službách šlechtické rodiny Andrássyů.

Aby existenčně zabezpečil svou početnou rodinu, ucházel se F. X. Zomb v roce 1811 o uvolněné místo učitele hudby na košické Hudební škole. F. X. Zomb nastoupil v roce 1811 v pořadí jako třetí pedagog této školy a v této funkci setrval až do své smrti. Z archivních dokumentů vyplývá, že rozhodnutí školního inspektora o přijetí F. X. Zomba do funkce „Magister musices“ bylo i přes více uchazečů o toto místo jednoznačné a rychlé. Zřejmě proto, že Zombovy umělecké kvality, a to nejen jako výkonného umělce, ale i jako hudebního pedagoga, byly v tom období už všeobecně známé.

Jako regenschori dómu sv. Alžběty dbal F. X. Zomb o vysoký umělecký standard prováděné hudby. Z náročnosti Zombových vlastních děl a rovněž i ze skladeb jiných autorů, které Zomb jako regenschori nechával zaznít v chrámu sv. Alžběty, je možné usuzovat, že jemu svěřený hudební soubor měl vysokou úroveň. I když na místo regenschoriho nastoupil Zomb oficiálně až v roce 1819, ve skutečnosti zastával funkci dirigenta tamějšího sboru už v roce 1813. Z funkce regenschoriho v dómu sv. Alžběty vyplývala i Zombova bohatá kompoziční činnost, která měla proto takřka výlučně chrámový charakter. Skladatelský odkaz F. X. Zomba tvoří 114 skladeb (109 církevních, 5 světských): 10 mší, 2 requiem, 1 introitus, 25 graduále, 25 ofertorií, 6 dvojic graduále a ofertorií, 27 antifon, 2 nešpory, 3 hymny, 2 responsoria a 5 světských (klavírních) skladeb.

Dílo F. X. Zomba z výrazového hlediska zaujme bezprostředností, upřímností, svěžestí a prostotou výrazu. Z aspektu teritoriálního uplatnění a rozšíření děl je možné F. X. Zomba přičlenit k typu skladatelů regionálního významu, ale jeho skladby našly uplatnění i v jiných lokalitách Slovenska. Je třeba přitom zdůraznit, že skladatelský odkaz Zombova díla se vyrovná skladatelskému projevu početných regionálních autorů evropské hudby.

 

Zdroj: MÚDRA, Darina: František Xaver Zomb – vedúca osobnosť košického hudobného života obdobia klasicizmu. In: Hudobný život 79, č. 21 z 12. 11. 1979

Franz Joseph Haydn (*31. 3. 1732, †31. 5. 1809) byl rakouský hudební skladatel, přední představitel klasického období v hudbě, často označován jako „otec symfonie“, nebo „otec smyčcového kvarteta“.

Haydn se narodil v městečku Rohrau v Dolním Rakousku v blízkosti rakousko-uherských hranic. Otec byl nadšený lidový hudebník, který se naučil hrát na harfu. Hudba a zpěv byly důležitou součástí Haydnova rodinného zázemí. I jeho mladší bratr Michael Haydn se stal vynikajícím hudebníkem a skladatelem.

Rodiče malého Josepha si brzy uvědomili, že by jejich syn v Rohrau nedostal dostatečné hudební vzdělání, a tak přijali nabídku J. M. Francka, učitele hudby, svěřit Josepha do jeho výchovy. Proto se Haydn odstěhoval spolu se svým učitelem Franckem do nedalekého Hainburgu, když mu bylo pouhých šest let. Od Francka dostal potřebné hudební vzdělání, naučil se hrát na cembalo a housle a zanedlouho zpíval v sopránové části kostelního sboru.

Zde si ho všiml varhaník z dómu Svatého Štěpána ve Vídni a ihned ho přijal. Osmiletý Joseph se tak ocitl v hlavním městě říše, začal zpívat v katedrálním sboru a účastnil se koncertů v královském paláci. Zde působil do svých 17 let, kdy musel ze sboru odejít, protože mutoval. Od té doby se toulal po ulicích a na bídné živobytí si vydělával jen přepisováním partitur a hraním na housle na tanečních bálech. Nejprve pracoval jako doprovodný hudebník v hudební akademii skladatele N. Porpory a pak přijal místo u F. M. Morzina v Dolní Lukavici, kde začal svou kariéru.

V této době už měl ale za sebou svou první symfonii, o jejíž nedostatcích dobře věděl. Jelikož ale neměl dost peněz na to, aby mohl brát hodiny, rozhodl se, že se bude učit sám harmonii a kontrapunktu a že si celkově zlepší své hudební znalosti a techniku. Tyto své záměry dovedl tak daleko, že v roce 1761 dostal nabídku, aby se stal členem soukromého orchestru knížete Paula Antona Esterházyho, který byl hlavou nejbohatší a nejmocnější rodiny v Uhersku, jejíž členové byli velkými mecenáši hudby i jiných druhů umění.

Během roku kníže zemřel a nahradil ho jeho bratr Mikuláš, který představoval pro Haydna doslova spásu, jelikož ho ihned v roce 1766 povýšil na vedoucího orchestru a na zámku Esterháza začal budovat palác podle vzoru Versailles s loutkovým divadlem a čtyřistamístným operním domem. Haydn skládal neuvěřitelným tempem a jeho sláva přišla nečekaně a velice rychle. Objevovala se první zahraniční vydání a také právě ze zahraničí začalo přicházet čím dál více objednávek.

Smrt knížete Mikuláše Esterházyho v roce 1790 znamenala jakýsi převrat a hudební život na zámku Esterháze utichl. V té době už byl Haydn velice uznávaný a oblíbený. Následného roku (1791) přijal pozvání impresária Salomona k návštěvě Londýna, kde zůstal delší dobu, osmnáct měsíců. V roce 1794 pak následovalo opětovné pozvání do Londýna.

V roce 1795 se knížecí rodina vrátila na zámek Esterháza a dovolila Haydnovi, aby se soustředil na komponování. Následující tvůrčí léta byla plodná, vzniklo šest mší a dvě oratoria – Stvoření světa a Roční doby. Pak se začalo jeho zdraví prudce zhoršovat. Joseph Haydn zemřel ve svém vídeňském domě ve chvíli, kdy napoleonské jednotky vstoupily do města.

Joseph Haydn zhudebnil během svého života dvakrát text ambroziánského středověkého hymnu Te Deum . Druhé z nich, C-dur, pochází z Haydnova posledního tvůrčího období a bylo napsáno kolem roku 1800 pro císařovnu Marii Terezii. Velký orchestr dává této práci, která nevyužívá sólových zpěváků, zvláštní nádheru zvuku podobnou sborům v Haydnově oratoriu Stvoření.

 

Zdroj: Joseph Haydn. In: cz.wikipedie.org. [online]. Dostupné z https://cs.wikipedia.org/wiki/Joseph_Haydn

 
Rubrika: Hudební dílny