Previous
Next

24.12. 2022

22:00

hod

PŮLNOČNÍ BOHOSLUŽBA

kostel sv. Jana a Pavla Místek

Josef Schreier: Missa pastoralis in C

chrámový sbor Cantores Domini
Musica Templi Orchestra
Jarmila Drozdová, varhany
řídí Jan Strakoš

Tato Schreierova Moravská mše vánoční pochází z 18. století a byla znovuobjevena v roce 1983 a novodobou premiéru měla až o Vánocích v roce 2002 v Olomouci, o tři dny později pak v autorově rodných Dřevohosticích.

25.12. 2022

10:00

hod

JOSEF SCHREIER: MISSA PASTORALIS IN C BOEMICA

kostel sv. Jana a Pavla Místek
bohoslužba

Josef Schreier: Missa pastoralis in C
John Rutter: Vánoční ukolébavka
In dulci jubilo
Adeste fideles

Chrámový sbor Cantores Domini
schola mládeže a scholička dětí
Musica Templi Orchestra
Jarmila Drozdová, varhany
řídí Jan Strakoš

Na bohoslužbě zazní Moravská mše vánoční a známé světové koledy

28.12. 2022

17:00

hod

CANTORES DOMINI ZPÍVÁ KOLEDY

Náměstí Svobody Místek
akce v rámci Adventního městečka
ve spolupráci s Kultura FM

Známé i méně známé české i světové koledy

chrámový sbor Cantores Domini
Jarmila Drozdová, klavír
Jan Strakoš, sbormistr

vstup volný

24.02. 2023

18:00

hod

FRANZ LISZT: VIA CRUCIS

kostel sv. Jana a Pavla Místek | koncert

Aleš Pirnos, baryton
Jan Strakoš, varhany
chrámový sbor Cantores Domini

vstupné 100 Kč

Via crucis, jedno z posledních Lisztových děl, se věnuje rozjímáním nad 14 zastaveními křížové cesty. Koncert bude doplněn projekcí obrazů známých barokních malířů.

MUSICA TEMPLI, spolek pro studium duchovní hudby

MUSICA TEMPLI, spolek pro studium duchovní hudby, existuje ve Frýdku-Místku již od roku 2012. Pravidelně organizuje koncerty, hudební dílny, besedy i semináře, které se zaměřují na duchovní hudbu. Organizačně zajišťuje všechna vystoupení místeckého chrámového sboru CANTORES DOMINI a komorního orchestru MUSICA TEMPLI ORCHESTRA. Velmi úzce spolupracuje s Římskokatolickou farností Místek. Zajišťuje hudební průvod bohoslužeb v kostelích této farnosti při významných církevních svátcích a nemalou měrou tak přispívá k jejich slavnostnosti a většímu duchovnímu prožitku účastníků těchto liturgií.

Činnost spolku MUSICA TEMPLI

Nejvýznamnější akcí, kterou spolek pořádá, jsou Sborové hudební dílny Místek. Jejich smyslem je spojit hudební tělesa, především pěvecké sbory, jež se ve své činnosti věnují duchovní hudbě, a nastudovat pod vedením profesionálních sbormistrů a dirigentů vybrané rozsáhlé hudebně-instrumentální dílo. Většina sborových těles totiž nemá možnost se běžně takovýmto skladbám věnovat, protože k tomu nemají potřebný počet zpěváků a převážně také nemají možnost spolupráce s orchestrem. V minulých letech se v repertoáru dílen vystřídaly osobnosti různých hudebních období od klasicismu (J. Haydn, W. A. Mozart), přes romantismus (A. Dvořák), hudbu 20. stol. (L. Vierne, L. Janáček) až po představitele soudobé hudby (P. Eben, Z. Pololáník, J. Pavlica, J. P. Lécot). Práce na studiu skladeb těchto velikánů duchovní hudby pak umožnila amatérským zpěvákům a muzikantům blíže jejich dílo poznat a pochopit.
Další tradiční akcí, kterou MUSICA TEMPLI pořádá, jsou Dušičkové koncerty Naděje. Na těchto koncertech vystupuje jednak místecký chrámový sbor, který si zve různé spolupracovníky z řad sborů, sólistů a muzikantů především z našeho kraje, jednak různá profesionální a poloprofesionální hudební tělesa z různých míst naší republiky. Během těchto koncertů vzniká překrásná atmosféra, vytváří se zde nádherné propojení zpěváků a muzikantů s posluchači, a to díky hudbě, jež přiměje všechny společně prožívat vzpomínku na jejich blízké, kteří už nejsou mezi námi. Vhodná dramaturgie koncertů, která spojuje duchovní hudbu minulých epoch s hudbou soudobou, k tomu nemalou měrou přispívá.

Činnost spolku směřuje především k amatérským hudebníkům a samozřejmě také k posluchačům, a to především z našeho města, ale se zájmem ji sledují zájemci o duchovní hudbu i odjinud. Jeho činnost zaujala i redaktory Českého rozhlasu Ostrava, České televize i televize Noe, psalo se o ní nejen v místním tisku, ale i v celostátních periodikách.

Duchovní hudba

Pojem duchovní hudba označuje druh hudby, která se provozuje při náboženských příležitostech nebo je komponována pro duchovní účely na texty či náměty z oblasti náboženské, z Písma, z liturgických textů. Některé takovéto skladby dnes již nejsou součástí liturgie, jiné (mše, nešpory apod.) stále zůstávají její součástí, říkáme jim hudba liturgická.
Od počátku bylo snahou církve, aby se hudba při bohoslužbách provozovala na co nejvyšší úrovni a důstojně tak vyjadřovala posvátnou povahu zpívaných textů. Po staletí vznikají v církevním prostředí hudební díla žánrově odpovídající své době. Tato díla jsou bezednou studnicí, ze které čerpáme, a jejich krása nám umožňuje nám lépe pocítit Boží přítomnost.