Musica Templi společnost pro studium duchovní hudby

Liturgická a duchovní hudba vůbec byly v minulém režimu opomíjenou, ne-li přímo potlačovanou součástí kultury.
Tato situace se po r. 1989 začala pomalu měnit a zlepšovat, ale bohužel z mnoha důvodů stojí stále tento druh
hudby na pokraji zájmu veřejnosti.

Právě proto vzniklo na konci roku 2012 ve Frýdku-Místku občanské sdružení s názvem MUSICA TEMPLI,
společnost pro studium duchovní hudby. Posláním této společnosti je rozvíjet, šířit a propagovat duchovní hudbu,
přispívat ke zvýšení umělecké a obsahové úrovně duchovní hudby provozované při liturgických i neliturgických
příležitostech především v našem regionu, přispívat k hlubšímu poznání současné duchovní hudby i duchovní
hudby minulých epoch a zpřístupňovat její hodnoty široké veřejnosti a v neposlední řadě vhodnou dramaturgií
pozvednout hudební a estetickou úroveň amatérských hudebníků, kteří tento druh hudby provozují.

Toto své poslání chtějí členové společnosti plnit mimo jiné tím, že budou organizovat hudební dílny, pracovní
setkání, studium a provádění hudebních děl a že představí naše město i mimo náš region jako město, v němž
rozvíjení duchovní hudby a duchovních hodnot vůbec je věnována náležitá pozornost.

Prvními členy nově vzniklé společnosti se stali zpěváci chrámového sboru Cantores Domini, čestným členem
společnosti je děkan místecké farnosti Mons. Josef Maňák.
Musica templi začala v Místku organizovat řadu koncertů, z nichž mnohé by se měly stát tradicí,
např. Dušičkový koncert Naděje, pravidelně uskutečňovaný na přelomu října a listopadu.

Dále převzala společnost Musica templi na svá bedra organizování Sborových hudebních dílen v Místku,
v rámci kterých se pravidelně setkávají sbory i muzikanti našeho města a okolí, aby společně pod vedením
zkušených sbormistrů a dirigentů nastudovali nějaké významné dílo duchovní hudby a lépe tak tento druh hudby
poznali a pochopili. Provádět rozsáhlá vokálně-instrumentální díla totiž není pro běžné menší sbory možné.
I proto vznikla myšlenka organizovat sborové dílny, které by takové provedení umožnily i těmto sborům a
daly jim rovněž příležitost pracovat s profesionálními muzikanty a pod vedením špičkových sbormistrů a dirigentů.
Pracovat pod takovými dirigenty je pro sbormistry a zpěváky amatérských sborů nesmírně přínosné, ukazuje jim
to nové možnosti, jak jejich sborové zpívání v budoucnu rozvíjet, otevírá nové obzory a nové cesty, jak dále
postupovat. Tyto sborové hudební dílny jsou pravidelně ukončovány společnou produkcí všech zúčastněných
zpěváků a muzikantů jednak při bohoslužbě v rámci poutní slavnosti kostela sv. Jana a Pavla v Místku, jednak
slavnostním koncertem pro širokou veřejnost. I tyto koncerty se stávají postupně tradicí.

K pozvednutí úrovně amatérských hudebníků a zpěváků, kteří provádějí v našem městě a okolí duchovní hudbu
přispívají i besedy, studijní dílny či pracovní soustředění chrámového sboru Cantores Domini, jehož činnost
Musica templi organizačně zajišťuje. O všech svých akcích informují členové společnosti širokou veřejnost
pomocí letáků pravidelně vydávaných jednou za půl roku, dále pomocí plakátů. Součástí organizačních příprav
jednotlivých koncertů jsou i programy, jejichž cílem je přístupnou, ale odborně fundovanou formou informovat
posluchače o provozovaných skladbách, jejich autorech i o interpretech.